For ditt lokale vassdrag og miljø

Stacks Image 56
Offentlig miljøforvaltning
er dels sektorovergripende og opererer på ulike forvaltningsnivåer — alt fra departementer med sine direktorater og underliggende etater, til fylkesmenn og fylkeskommuner, og ned til lokalt kommunalt nivå.

Slik må det kanskje nødvendigvis være når miljø-og samfunnsutfordringer, store såvel som små, skal løses gjennom en en avveiing av ulike interesser og politiske mål?

Mens miljøansvaret for de ulike sektorene ligger i de respektive departementene, skal Klima- og miljødepartementet ha et overordnet ansvar for helheten i miljøpolitikken. Dette utfordres imidlertid av dagens fordeling av mål, ansvar og virkemidler mellom departementer og ulike forvaltningsnivå.

Denne fragmenterte og hierarkiske oppbygningen av offentlig miljøforvaltning gjør det derfor vanskelig å orientere seg i de enkelte etatenes ansvarsområder og styringsnivå, og kan være til hinder for en mer helhetlig økosystembasert miljøforvaltning.

Videre er det problematisk at plan- og miljøkompetansen og kapasiteten i kommunesektoren kan være svak. Dette rammer ikke minst små kommuner som sliter med å tilegne seg spisskompetanse innen miljøområdene de er delegert ansvaret for, og hvor lokale næringspolitiske hensyn lett kan overstyre fagetatenes anbefalinger.

For kommunal milljøforvalting er derfor kanskje rollene til frivillige miljøorganisasjoner svært viktige. Vi kan bidra med lokal viten og kompetanse som forvaltningen og politikere mangler, og være viktige premissleverandører i en rekke saker.Klima- og miljødepartementet (KLD)
ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. KLD er gitt hovedansvaret for gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge.Miljødirektoratet
er et direktorat som ble opprettet i 2013 gjennom en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Det er underlagt Klima- og miljødepartementet. Dets sentrale oppgaver og ansvar ligger i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning. I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.Statens naturoppsyn (SNO)
er en del av Miljødirektoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor, og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Det fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.Fylkesmennene
er Kongens og regjeringens representant i sine fylker, og med sine miljøvernavdelinger er de statens tilsynsmyndighet, forvalter og veileder innen miljø.

De skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. De skal jobbe for en bærekraftig utvikling, hindre alvorlig forurensning og bidra til en god arealforvaltning. De skal også være en pådriver for å ivareta naturmangfoldet og sikre vern av de viktigste truete artene og naturtypene.

Fylkesmannen skal overvåke kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.Kommunene
spiller en nøkkelrolle for at de nasjonale miljømålene skal nåes.

De har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Kommunen er en del av samarbeidet om regional plan for vannforekomstene.

Kommunens arealplanlegging legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak.

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Kommunene har store muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til.

Les mer om kommunens ansvar i miljøforvaltningen på nettstedet Miljokommune.no.