For ditt lokale vassdrag og miljø

Miljøinstituttene

Stacks Image 59
Miljøinstituttene spiller en svært viktig rolle når det gjelder forskning knyttet til forvaltning av naturressursene våre, og for kunnskapsbasert utforming av miljø- og klimapolitikken.

Miljøinstituttene arbeider med anvendt forskning innenfor miljø, klima, kulturhistorie, samfunnsfag og naturvitenskap. Instituttene er sentrale aktører for å frembringe kunnskap for å utvikle samfunnet i bærekraftig retning.

I tillegg til å utføre forskning, bidrar instituttene med forskningsbasert ekspertise, rådgivning og bistand til Klima- og miljødepartementet i nasjonale og internasjonale fora og utreder ulike miljøspørsmål på oppdrag fra departementet.

Kilde: Norges forskningsråd

Av de mest aktuelle instituttene for vannfaglig relatert forskning er:

Norsk institutt for naturforskning, NINA
Norsk institutt for vannforskning, NIVA
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Uni Research AS
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

Konsulentselskaper

Stacks Image 66
En rekke konsulentselskaper arbeider med relevante miljøoppgaver og har tildels høy kompetanse på vannfaglige problemstillinger.

Et utvalg av aktuelle selskaper er:

Rådgivende biologer AS
Akvaplan-niva
Ramboll Norge AS
COWI AS
Asplan-Viak AS
Sweco AS
Multiconsult
Ecofact
Biofokus
Faun naturforvaltning AS