For ditt lokale vassdrag og miljø

Urban avrenning - Fagtreff mandag 15. oktober kl. 12


Urban avrenning

5. oktober, kl. 12:00–15:30, Miljødirektoratet Oslo

På dette fagtreffet ser vi på hvordan man best mulig kan minke forurensning fra overvann. Velkommen!

Forurensningsmyndighetene har i de senere år intensivert sin oppmerksomhet om miljøgifter til vassdrag og sjø. Noe som har blant annet resultert i store og meget kostbare tiltak hvor man sanerer deler av fjordbunnen i havneområder ved å fjerne eller dekke til sedimenter som har høyt innhold av miljøgifter.

Undersøkelser viser at tilførsler av miljøgifter og mikroplast fra tette flater via overvann, og da særlig fra veier, ikke er under kontroll, og fremstår som en av de viktigste tilførselsveiene av miljøgifter og mikroplast til byvassdrag og urbane fjorder.

Normalt er sandfang den eneste "renseinnretning" en har før forurenset overvann i rør går til vassdrag og sjø. Derfor har forurensningsmyndigheter, men også NOU om overvann i byer og tettsteder, satt fokus på viktigheten av å tømme sandfang ofte og regelmessig. Dette bør være et enkelt og kostnadseffektivt tiltak da investeringen allerede er gjort.

Kan sandfangene spille en viktig rolle i rensningen av overvann?
Hva viser de miljøtekniske analysene på innhold av miljøgifter i sandfang?
Hvordan skal sandfangmassene håndteres? Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi for oss fremover?
Hva med tilbakeholdelsen av mikroplast i et sandfang når det viser seg at veivann og dekkslitasje er den dominerende kilden?
Dette er sentrale spørsmål som vi ønsker at fagtreffet skal belyse.Foto: Tekna